Skip to content

"สยาม อินโน ซิตี้" เราคือใคร?

                      เราคือผู้พัฒนาและให้บริการระบบ Smart City On Line OA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารสองทางระหว่างเมืองกับประชาชน ภายใต้การเป็นสมาชิกของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ในฐานะ Depa Digital Provider และ ตัวแทน Line Govtech Agency ของ บริษัท ไลน์ แห่งประเทศไทย จำกัด (Line Thailand)

                      ด้วยการให้บริการพัฒนา Application Line Official Account ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในการพัฒนาด้าน Smart City ที่มุ่งเน้นในการสร้าง Platform การสื่อสารระหว่างเมืองกับประชาชน และเป็นการสร้างฐานข้อมูลเมือง City Data Platform เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสู่การเป็นเมืองฉลาด (Smart City) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ต่อไป

" เรามีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย "
ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.