Skip to content

ระบบ Smart City on Line OA คืออะไร?

             ระบบ Smart City On Line OA คือ การสร้าง Application On Line OA ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องดาวน์โหลด Application เพื่อการเพิ่มเพื่อนบน Line OA ของ อปท. ก็สามารถเข้าถึงการติดต่อกับ อปท. ได้ในทุก ๆ ด้าน
ซึ่งมีบริการให้เช่าระบบต่าง ๆ แบ่งตามหัวข้อการพัฒนาด้าน Smart City ดังนี้